Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ

από | Μάι 16, 2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

 

Η γνώση Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

 

  • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που γίνονται αποδεκτά, ανά επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας κατά τα
αναφερόμενα στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR), άριστο Γ2 ή C2, πολύ καλό Γ1 ή C1, καλό B2 ή Β2, μέτριο B1 ή Β1 και φορέα έκδοσης αυτών.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ C2
(ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΠΙΠΕΔΟ C1
(ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΠΙΠΕΔΟ B2
(ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ)
ΕΠΙΠΕΔΟ B1
(ΜΕΤΡΙΑ ΓΝΩΣΗ)
ΑΓΓΛΙΚΑ
AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading,Writing, Speaking) AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)                                                 AIM Awards Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
AIM Qualifications Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Anglia Mastery) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) AIM Qualifications Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Anglia Proficiency) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking) AIM Qualifications Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Anglia Advanced) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)                                              AIM Qualifications Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1) (Anglia Intermediate) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking)
Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) Ascentis Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) CEF B1
ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA) με συνολική βαθμολογία 74-100 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) έως 31/12/2021 ή ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) με συνολική βαθμολογία 55-73 από 1/1/2022 του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)
Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
ΑΓΓΛΙΚΑ
BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH (BCCE) του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY (Νashua, New Hampshire,USA)
 

BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και

19/11/2019)

BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019) BULATS English Language Test, βαθμολογία 40-59, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH                                          BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – PRELIMINARY (BEC PRELIMINARY) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
                                  BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159.
BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179                                          BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-199
                            CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
ΑΓΓΛΙΚΑ
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 180-190 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
                                                         ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON                                       CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON                                         CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE I του TRINITY COLLEGE LONDON
CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) (ENTRY 3) – ACHIEVER- και CITY & GUILDS ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) (ENTRY 3) – ACHIEVER – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης)
CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)  

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – EXPERT- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – EXPERT – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης)

CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – ACHIEVER – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -ACHIEVER- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης)
ECPE- CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment) (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment)
ΑΓΓΛΙΚΑ
EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) EDI Entry Level Certificate in ESOL International (Entry Level 3) JETSET Level 4 (CEF B1)
ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2) ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1) ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2) ESB Entry Level Certificate in ESOL International All Modes (entry 3) (Council of Europe Level B1)
 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω

 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8

 

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) –The British Council-IDP Education Australia με βαθμολογία από 4 έως 5
GA Level 3 Certificate in ESOL International –CEFR: C2 GA Level 2 Certificate in ESOL International – CEFR: C1 GA Level 1 Certificate in ESOL International – CEFR: B2 GA Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR: B1)
GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2) GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1) GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2) GA Entry Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B1)
KEY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-150
C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing)(MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking)(Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) C1- LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 -LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) B2- LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης)                                                     B1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading, Writing) (Achiever B1) και Β1- LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Speaking) (Achiever B1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της μέτριας γνώσης)
                             LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International

(Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C2)

LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English C1) LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)                                   LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B1)
ΑΓΓΛΙΚΑ
LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL                                          LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL                                            LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 2 –INTERMEDIATE COMMUNICATION-του EDEXCEL
EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2) EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1) EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)                                          EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1)
LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)                                             LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)
ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 120 έως 156 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA
ΜΕΤ- MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 40 έως 52 του Michigan Language Assessment
MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS (CaMLA) ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 67 έως 79 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT
Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2 Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2
NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2) NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1) NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2)                                                NOCN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1)
NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C2 NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level C1 NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2 NYLC –NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B1
OCNLR Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) OCNLR Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) OCNLR Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)                                            OCNLR Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1)
ΑΓΓΛΙΚΑ
OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009) OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009) OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009) OCNW Certificate in ESOL International at Entry Level 3 (Common European Framework equivalent level B1) (μέχρι 31/8/2009)
Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2) Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1) Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)  

Open College Network West Midlands Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEFR B1)

PEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) PEARSON EDI Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) PEARSON EDI Entry 3 Certificate in ESOL International (CEF B1)
PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2) PEARSON LCCI LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C1) PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2) PEARSON LCCI ENTRY 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B1)
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION – του EDEXCEL PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 2-INTERMEDIATE COMMUNICATION – του EDEXCEL
PEARSON EDEXCEL Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) (ENGLISH International Certificate) PEARSON EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) PEARSON EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE) PEARSON EDEXCEL ENTRY LEVEL CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (ENTRY 3) (CEF B1) (ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE)
PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”) PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”) PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”) PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”)
PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”) PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”) PEARSON LCCI EFB Level 1 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”)
PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170 PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 140-159
ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 925 έως 990 (από 1/12/2019) ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 785 έως 900 και από 1/12/2019 βαθμολογία από 785 έως 920 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 505 έως 780 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/ CHAUNCEY, USA, βαθμολογία από 405 έως 500
Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) Test of Interactive English, B1 Level (ACELS)
Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards) Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse A wards). Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards) Test of Interactive English, Β1 Level (Gatehouse Awards)
Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS) Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS) Test of Interactive English, B1 + Level (ACELS)
VTCT (ITEC) Level 3 Certificate in ESOL International (C2) VTCT (ITEC) Level 2 Certificate in ESOL International (C1) VTCT (ITEC) Level 1 Certificate in ESOL International (B2) VTCT (ITEC) Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (B1)
Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο.

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση του φορέα που τα εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή και ότι η πιστοποίηση αφορά και στην αξιολόγηση των βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου).

Αν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς γίνονται αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της οικείας γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR).

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για τη Μεγάλη Βρετανία ονομάζεται Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqual).

 

 

 

 

 

  • Η άριστη γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διαπιστώνεται με το οικείο κατά περίπτωση γλώσσας:

(i) πτυχίο ή δίπλωμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή  Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

(ii) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

(iii) Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής με αναγνωρισμένο ομοταγές της αλλοδαπής ή με μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής, εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας, των εξετάσεων, της συγγραφής και της παρουσίασης της μεταπτυχιακής εργασίας είναι άλλη πλην της ελληνικής κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές.

 

 

  • Η πολύ καλή γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με:

(i) απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο αναγνωρισμένου ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής κατά την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, εφόσον τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του σχολείου για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν τα μαθήματα.

(ii) απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή, συνοδευόμενο από:
α) βεβαίωση ισοτιμίας για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκει, που χορηγείται από τον ΟΕΕΚ ή ΕΟΠΠ ή ΕΟΠΠΕΠ ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας έπειτα από την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας ή/και
β) βεβαίωση της σχολικής μονάδας για τη γλώσσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές, εφόσον αυτή διαφοροποιείται από την επίσημη γλώσσα της οικείας χώρας.

Η άριστη (Γ2 ή C2), πολύ καλή (Γ1 ή C1), καλή (Β2 ή Β2) και μέτρια (Β1ή Β1) γνώση οποιασδήποτε ξένης γλώσσας διαπιστώνεται με αντίστοιχου επιπέδου Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 

 

 

 

 

Γενικές επισημάνσεις:

 

  • Τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
  • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας. Οι υποψήφιοι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας με έναν από τους οριζόμενους τρόπους απόδειξης αυτής που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα.
  • Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναγράφονται στο παρόν παράρτημα, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους . Οι τίτλοι αυτοί, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, γίνονται αποδεκτοί χωρίς επικύρωση.

 

 

 

 

 

Το Φροντιστήριο ξένων γλωσσών Επικοινωνία δημιουργεί άρτια προετοιμασμένους μαθητές, όλων των ηλικιών, έτοιμους να ανταποκριθούν στον κόσμο της Αγγλικής γλώσσας. Έλα στο Φροντιστήριο ξένων γλωσσών Επικοινωνία στο Γαλάτσι και πέτυχε τους στόχους σου με επιτυχία. Στην Επικοινωνία κάθε μαθητής και μαθήτρια μας είναι ξεχωριστοί.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στα πιστοποιητικά Αγγλικών και ευχαρίστως να σας εξυπηρετήσουμε. Θα μας βρείτε στο 210.21.39.438 ή στο 69.72.73.73.72. Παράλληλα για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνήσετε και γραπτώς μαζί μας στέλνοντας μας ένα email στο info@epikinonia-school.gr

9 + 7 =

Τελευταία Νέα

Η Επικοινωνία πάει Ναύπλιο

Η Επικοινωνία πάει Ναύπλιο

Η Επικοινωνία πάει Ναύπλιο και παραλία Καραθώνα! Κυριακή 16 Ιουνίου 2024   Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε μια υπέροχη μονοήμερη εκδρομή που έχουμε οργανώσει στις 16 Ιουνίου, με προορισμό το μαγευτικό Ναύπλιο και την εκπληκτική Παραλία του Καραθώνα.  ...

Διαβάστε Περισσότερα
Διαγωνισμός Video Clip

Διαγωνισμός Video Clip

Διαγωνισμός Video Clip για το Τραγούδι της Επικοινωνίας!   Ετοιμαστείτε για να ξεδιπλώσετε τη δημιουργικότητά σας και να δείξετε το ταλέντο σας! Το φροντιστήριο μας διοργανώνει έναν συναρπαστικό διαγωνισμό video clip με θέμα το "Τραγούδι της Επικοινωνίας"!  ...

Διαβάστε Περισσότερα
Passive voice – Causative

Passive voice – Causative

Passive voice   Χρησιμοποιούμε παθητική φωνή για να μιλήσουμε για το αντικείμενο (πρόσωπο ή πράγμα) που δέχεται μία πράξη.   Στην παθητική φωνή θυμόμαστε 2 βασικούς κανόνες:   Το αντικείμενο γίνεται υποκείμενο, το υποκείμενο ποιητικό αίτιο.   John...

Διαβάστε Περισσότερα