Αγγλικά για τις Πανελλήνιες

Αγγλικά για τις Πανελλήνιες

ΑΛΛΑΓΕΣ από το 2010

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 493Β/18-3-09, από το 2010 και εφ’ εξής αλλάζει ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, το μέρος της εξέτασης που αφορούσε στη μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου στην ελληνική γλώσσα καταργείται. Αντί της μετάφρασης θα ζητείται από τους υποψηφίους να απαντήσουν σε 8-10 ερωτήσεις κλειστού τύπου, με βάση ξενόγλωσσο κείμενο με το οποίο θα διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται πιο αντικειμενική αξιολόγηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Σημειώνεται ότι η μετάφραση δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της ξένης γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ !! Σύμφωνα με το ΦΕΚ 493Β/19-3-09 αλλάζει ο τρόπος εξέτασης στο ειδικό μάθημα των Αγγλικών. Συνοπτικά η νέα μορφή της εξέτασης προβλέπεται να είναι ως εξής:

ΜΕΡΗΑΣΚΗΣΕΙΣΤΥΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣΜΟΝΑΔΕΣ

Μέρος Α’

Γραπτό κείμενο

330-370 λέξεις

3-4 ερωτήσειςσύντομη απάντηση (δεν βαθμολογείται η ορθογραφία)

30

μονάδες

4-5 ερωτήσειςπολλαπλή επιλογή (με τρεις (3) δυνατότητες επιλογής)
Μέρος Β’

Γλωσσική

Επίγνωση

Λεξιλόγιο – 5 ερωτήσεις (σε επίπεδο λέξης)συμπλήρωση ή/και αντιστοίχιση

30

μονάδες

Γραμματική – 5 ερωτήσεις (σε επίπεδο πρότασης)συμπλήρωση
Κείμενο – 5 ερωτήσεις (σε επίπεδο κειμένου)αντιστοίχιση ή/και τοποθέτηση στη σωστή σειρά
Μέρος Γ’

Έκθεση

Το θέμα διατυπώνεται με τρόπο που δίνει όλες τις λεπτομέρειες μιας συγκεκριμένης περίστασηςπαραγωγή γραπτού κειμένου 180-220 λέξεων

40

μονάδες

Σύνολο 100 μονάδες